Vekillere Çağrı

Tüm Milletvekillerine Çağrımız Var:
Çocuk Hakları Manifestosu’nu İmzalayın
“Çocukların Milletvekili” olun!

Türkiye’de her üç kişiden biri çocuk.

Bu, 25 milyon çocuk, bir başka deyişle hak sahibi birey, vatandaş anlamına gelir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde oluşturulan tüm politikalar, çıkarılan yasalar, yapılan konuşmalar, gerçekleştirilen etkinlikler çocukların hayatını her gün etkiliyor.

Türkiye, hazırlık çalışmalarına da katkı verdiği Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşme ve diğer pek çok uluslararası çocuk hakları bildirgelerini, anlaşmalarını ve sözleşmelerini onaylayarak, çocukların haklarının gözetilmesini politika ve yasalarında teşvik edeceğini, çocukların haklarını koruyacağını ve bu Uluslararası belgelerin uygulanmasını, hakların gelişmesi için uygun bir yasal ve siyasi ortam yaratacağına dair yasal yükümlülük altına girmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti, Anayasasının 41. ve 90. maddelerinde, çocuk haklarının uygulanmasında ve hakların gerçekleştirilmesinde, iç ve dış politikasında birinci önceliğin tanınacağını yasal olarak taahüt etmiştir.
Türkiye ayrıca Çocuk Koruma Kanunu ile çocuğun yüksek yararının her durumda dikkate alınacağını yasal güvence altına almıştır.

Artık, tüm bu yükümlülüklerin, taahhütlerin, yasal güvencelerin çocuklar için daha elle tutulur sonuçlara dönüştürülmesinin zamanıdır!

Sayın Milletvekili, bu manifestoyu imzalayınız ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde

“Çocukların Vekili” olmayı taahüt ediniz!

Türkiye’deki çocuklar için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Neler Yapabilirsiniz?

Türkiye’nin bugün çocuklara nasıl davrandığı Türkiye’nin geleceğini belirleyecek! Türkiye için sürdürülebilir ve kapsayıcı sosyal ve ekonomik gelişim, tüm çocukların, hakları ve ihtiyaçları düşünülmeden, çocukların bugününe ve geleceğine BUGÜN yatırım yapılmadan gerçekleştirilemez.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Milletvekili olarak:

 • İçtüzüğün değişmesini ve çocuk hakları konusunda ihtisas komisyonu kurulmasını sağlayabilirsiniz.
 • Çocuk Hakları Ulusal Strateji Planı’nın uygulanmasının gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz.
 • Çocukları ilgilendiren karar alma süreçlerine çocukların dahil olması için talepte bulunabilirsiniz, çocukları ihtisas komisyonlarında paydaş olarak dinleyebilirsiniz.
 • Çocuklarla düzenli olarak siyasi partinizin biraraya gelmesini sağlayabilirsiniz.
 • Uluslararası sözleşmelerle ulusal mevzuatın uyumunu giderecek yasa teklifleri hazırlayabilirsiniz.
 • Yasaların, strateji ve eylem planlarının merkezine çocuk haklarını yerleştirerek, çocukların hayatında kalıcı ve elle tutulur bir değişim yaratabilirsiniz.
 • Ayrıca çocukları ve haklarını koruyan yasaların güçlendirilmesini ve iyi uygulanmasını sağlayabilirsiniz.

Bizim vizyonumuz

Her yerde tek tek her bir çocuğun hakkının hayata geçmesi!

Bu ne demek?

 • Her çocuğun Çocuk Haklarına dair Sözleşme ile yasal güvence altına alınmış haklarını kullanması,
 • Her bir çocuğun cinsiyetine, yaşına, sosyal konumuna, engellilik durumuna, etnik kökenine, özgürlüğünden yoksun olup olmadığına, vatandaşlığına, göçmen olup olmadığına bakılmaksızın bireysel haklarına saygı duyulması ve öncelik verilmesi,
 • Çocukların kendi görüşleri ve deneyimlerinin değerini kabul ederek, onları ilgilendiren tüm kararlara katılımlarını sağlayacak ortamın sağlanması,
 • Çocuğu şiddetten, sömürüden, istismardan ve ihmalden koruyarak, yoksullukla, ayrımcılıkla, sosyal dışlanmayla mücadele ederek çocuk hakları ihlallerinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması,
 • Erken çocukluk gelişimine, sağlık hizmetlerine, kaliteli eğitime ve çocuk ve toplum temelli bakım ve rehabilitasyon hizmetlerine öncelik verilerek yatırım yapılması,
 • Aileleri ve bakım hizmeti verenleri destekleyerek çocukların istikrarlı ve güvenli bakım / destek veren ortamda büyümelerinin sağlanması,
 • Çocukların tek tek ve grup olarak ihtiyaçlarını gözeten ve onlara sektörler arası, bütünleşik, çocuk odaklı hizmetlerin sağlanması,
 • Uzun erimli bir bakış açısıyla alınan yasal ve siyasi kararların çocuklar üzerindeki olası etkilerini değerlendiren bir yaklaşım sağlanması.

Türkiye’yi Küresel Ölçekte Örnek Olacak bir “Çocuk Hakları Lideri” Yapınız!

Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesindeki daimi ve ihtisas komisyonlarından hiç biri yanlızca çocukların haklarını, sorunlarını ve ihtiyaçlarını dikkate almamaktadır. Yasaların kabulu ve politikaların belirlenmesinden önce içeriklerinin çocuklara etkisini ölçen bir mekanizma bulunmamaktadır. Öte yandan, kamu bütçesinin ne kadarının çocuklar için harcandığını takip eden bir yetkili kurum da mevcut değildir.

Büyük güç büyük sorumlulukla beraber gelir!

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin çocukların hakları ve ihtiyaçları ile ilgili sorunlara daha sağlıklı yanıtlar verebilmesi için güçlü bir altyapısı olmalı. İşte bu nedenle:

 • İç işlerinde ve uluslararası alanda özellikle ve sadece çocuklar konusunda sorumluluğu olan daimi bir komisyon oluşturulmasını sağlayın,
 • Bütçenin Türkiye’de ve uluslararası yardımlar açısından çocuğun yüksek yararı için kullanılmasını sağlayın,
 • Meclisi çocuk hakları konusunda, politikaların, yasaların ve Mecliste onaylanan bütçenin çocuklar üzerindeki etkisi hakkında bilgilendir ve böylece geniş kitlelerde farkındalık yaratın,
 • Temsil ettiğiniz bölgedeki çocukların Meclisteki tartışma, karar alma, izleme ve değerlendirme çalışmalarına katılımını teşvik edin,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının çocuk hakları ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeleri konusunda hesap verebilmelerini sağlayın,
 • Çocukları ve haklarını daha iyi koruyacak yasaların oluşturulmasını birinci öncelik olarak benimseyin.

Bunları biliyor muydunuz?

18 yaşının bitimine kadar her birey çocuktur!

Türkiye’de Her üç kişiden biri çocuktur! Yani 25milyonun üstünde çocuk…

Türkiye çocuk haklarıyla ilgili olan 19’u bağlayıcı olmak üzere toplam 27 adet hak içerikli belgeye imza atarak bu sözleşmelere bağlı kalacağını ve iç hukukta gereğini yerine getireceğini beyan ve kabul etmiştir.
Her üç çocuktan biri yoksulluk içinde yaşıyor.

Her yıl güvenlik birimlerine gelen ve getirilen çocuk sayısı artıyor, bu sayı 2013 yılında 273,571’di; bu çocuklardan 103,278’u adli birimlere sevk edilmiştir. Mağdur çocuk sayısı ise 121,717’di. Annesiyle birlikte 450 çocuk cezaevlerinde kalmak zorunda bırakılmıştır. Her yıl 10 binden fazla çocuk gözaltı ve cezaevi ile tanışmaktadır. Cezaevlerinde yaklaşık 2000 çocuk var, bunların yaklaşık sadece 500’ü hükümlü.

Bakım kurumlarda koruma altında yaklaşık 11,000 çocuk vardır.

Cinsel suçların yarısı yani yaklaşık 20,000’i çocuklara karşı işlenen cinsel suçlardır.

Engelli çocuk istatistikleri tam olarak bilinenemekle birlikte 2011 yılı rakamlarına göre 3 yaş ve üstü engelli çocuk sayısı 480,000 civarındadır. Bunlardan yanlızca 242,716 engelli çocuk örgün eğitim kurumlarına devam etmektedir.

2012 yılında 6-14 yaş grubunda 292 bin çocuk, 15-17 yaş grubunda ise 601 bin çocuk çalışmış, bu çocukların yarısı okula devam edememiş, yarısına yakını tarım sektöründe ve ücretsiz aile işçisi olarak istihdam edilirken, yarıya yakını da ev işlerinde faaliyette bulunmakla görevlendirilmiştir. İstihdam içinde değerlendirilmeyen ev işlerinde çalışan çocuk sayısı 7 milyon 503 bindir.

Manifestoyu imzalamak için Çocukların Vekili Ol Formu
Manifestoyu indirmek için Tüm Milletvekillerine Cağrımız Var